سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شیوا آصف – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، – دانشگاه آز
کامران رحیم اف – استادیار رشته مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده تحصیلات تکمیلی-

چکیده:

در این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار در تصادفات بوقوع پیوسته در تونلهای واقع در بزرگراههای درون شهری پرداخته شده است. بدین منظور به سهم هر یک از عوامل مؤثر اشاره گردیده و تصادفاتتونل رسالت به عنوان مطالعه موردی مد نظر داده است. در نهایت رابطه بین فراوانی تصادفات و پارامترهای سرعت، حجم ترافیک ، زمان تصادفات در تونل مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل ریاضی آنپیشنهاد گردیده است. هدف ارائه یک مدل کلی برای برآورد تعداد تصادفات در تونلهای بزرگراهی می- باشد. این مدل بر اساس دادههای ترافیکی، هندسی، محیطی و تصادفات تونل رسالت شهر تهران پایه ریزی شده و جهت تعیین ضرایب مدل از نرمافزارSPSS استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که حجم ترافیک، سرعت و زمان از مؤثرترین متغیرهای تأثیرگذار بر تعداد تصادفات تونلهایواقع در بزرگراههای شهری میباشند.کم بودن متغیرها منجر به کاهش خطای مدل شده و در نهایت مدل رگرسیون غیرخطی به عنوان بهترین مدل در نظر گرفته شده است.