سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بابک میربهاء – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی اسدامرجی – کارشناس ارشد راه و ترابری و پژوهشگر پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده:

عملیات نگهداری راه در زمره عملیات هزینهبری محسوب میگردد که لازم است مطابق با برنامه ریزی کاملاً مشخصو مطابق با نیازها و مشکلات راه تعیین گردد. فرآیند کنونی تخصیصبودجه نگهداری راه درکشور برای راههای ملی به صورت استانی و بر اساس روش راه همسنگ انجام میشود. ادبیآت تحقیق در این زمینه نشاندهنده وابستگی فرایند توزیع بودجه در سطح کلان به پارامترهای وابسته به شرایط راه-های مناطق مختلف میباشد. شرایط کنونی توزیع بودجه بین راههای کشور بًر مبنای کمیتهای مرتبط با راههای هر استان بوده و کمتر به مشخصات کیفی آن میپردازد که این موضوع موجب عدم حساسیت مدلفعلی به شرایط خرابی راهها گشته است. در تحقیق کنونی نسبتبه ارائه مدلی برای توزیع بودجه نگهداری راههای کشور شد که در آن تا حد زیادی نواقص الگوی گذشته برطرف شده است. در این مدل که خود ازچند زیر مدل تشکیل میشود، پارامترهایی همچون کیفیت راههای هر استان، میزان اهمیت آنها و همچنین ضرایب مربوط به هزینههای نگهداری اضطراری وارد گردید. میزان اهمیت و وزن پارامتر ها دربخشهایی که آمار مستندی وجود نداشت و یا نیاز به تبدیل یک پارامتر کیفی به کمی وجود داشت، با طراحی و توزیع فرمهای نظرسنجی و تحلیل آنها به از روش AHP انجام و اعتبارسنجی شد.