سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی رضایی راد – مدرس دانشگاه پیام نور واحد همدان
یاسمن مرتضوی – دانشگاه پیام نور همدان
فرزانه خاوری – دانشگاه پیام نور همدان

چکیده:

نوآوری و خلاقیت درعملکرد کارکنان اساسا مساله ای مهم به منظور هرچه بالنده تر ساختن پیامدهای کاری و اثربخشی سازمانی می باشد درمطالعه حاضربا ارایه مدلی تلفیقی تاثیرات جداگانه و یکپارچه ی اسلوب ارتباطی منابع انسانی برنوآوری و خلاقیت درعملکرد کارکنان بررسی شده است ازاستراتژی تحقیق پیمایشی – تحلیلی برای اجرای تحقیق و ازروش تصادفی طبقه ای برای نمونه گیری استفاده شده است پرسنل درمانی بیمارستان بعثت شهرهمدان به عنوان جامعه ی آماری درنظر گرفته شده اند دراین پژوهش ازرویکرد حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزارSMARTPLS و رویه هالاند برای بررسی دو نوع مدل کلی و جزئی استفاده شدهاست نتایج پژوهش حکایت ازاین مطلب دارند که مدل تحقیق مدل نظری قوی برای پیش بینی نوآوری و خلاقیت درعملکرد کارکنان بوده است و اینکه اسلوب ارتباطی منابع انسانی و مدیریت دانش تاثیر تعیین کننده ای برنوآوری و خلاقیت درعملکرد کارکنان دارند .