سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوذر وفایی منش – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی- گروه مهندسی هوافضا
سیدرضا محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مکانیک
امین نصیری – دانشگاه امیرکبیر- دانشکده مهندسی مکانیک
مرتضی رحیمی – دانشگاه امیرکبیر- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است تا مدلی تحلیلی برای کمانش و ارتعاشات آزاد سازهی استوانهای تقویتشده با شبکه منظم مستطیل(Waffle Structure ارائه گردد. برای این منظور ابتدا پوسته با استفاده از تئوری پوسته نازک نقدیNaghdi) و شبکه منظم مستطیل با به کارگیری روش المان معادل مدل می گردند. بر این اساس ابتدا به تحلیل نیرویی و ممانی شبکه پرداخته میشود تا ماتریس سختی مواد سازه بدست آید. سپس به کمک روش ریتز ، به تحلیل پایداری استاتیکی و پایداری دینامیکی پرداخته میشود. پس از آن بر روی فرکانسهای طبیعی و نیرو های بحرانی کمانش پوسته تقویتشده تحلیل پارامتریک انجام میگردد. در انتها مقایسهای بین مقادیر بدست امده از روش تحلیلی ارائه شده و روش المان محدود بیان میشود که نشان از تطبیق بسیار خوب این دو روش دارد.