سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی فرهاد – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزا
علی نشاط – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محسن ایراندوست – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
معین ملامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک یکی از پارامترهای اساسی در مطالعه حرکت اب در خاک می باشد . مقدار هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با کاهش رطوبت شدیدا کاهش می یابد . از بین روشهای مختلفی اندازه گیری روشهای صحرایی بدلیل پرهزینه بودن و مشکل بودن روش مطلوبی به حساب نمی آید . اساس کار روشهای آزمایشگاه نیز انجام آزمایشات و عملیات مختلف بر روی نمونه های دست خورده و دست نخورده ای است که از مناطق مورد آزمایش نمونه برداری شده اند. بررسی روابط مختلف ریاضی و تجربی که از نرم افزارهای مختلف بدست می آیند نیز تحت شرایط خاص به نتایجی نزدیک به واقعیت منتهی می شوند. این تحقیق به منظور انجام آژمایشات و محاسبات مورد نیاز برای تخمین مناسبترین رابطه بین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع و خواص فیزیکی خاک در مزرعه ای در منطقه باغین کرمان بود که اندازه گیری انجام گرفته برای این منظور شامل اندازه گیری بافت خاک ، بررسی وضعیت ساختمان خاک ، تعیین جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک ، تعیین درصد رطوبت خاک و پتانسیل ماتریک و تهیه منحنی رطوبت خاک و همچنین اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بود. همچنین در این پژوهش وضعیت عمومی خاک با اندازه گیری PH ، EC و میزان اهک و گچ موجود در خاک در آژمایشگاه بررسی شد. سپس هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک (Ku) با استفاده از روابط دبی در واحد سطح و قانون دارسی و همچنین نرم افزار RETC و مدلهای مختلف آن تخمین زده شد. با استفاده از شبکه های عصبی ، نرم افزار SPSS ، نرم افزار Curve Expert و Excel مدلهای مختلفی به نتایج حاصل از آزمایش برازش داده شد. نتایج نشان داد که مدل Power (توانی) از نرم افزار SPSS از بین مدلهای مختلف برازش داده شده به نتایج تحقیق دارای بالاترین ضریب تعیین و دارای ضریب همبستگی معنی دار در سطح ۱% و همچنین دارای کمترین میزان خطای RMSE می باشد که به عنوان بهترین مدل معرفی می گردد.