سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید احمد حسین زاده – مدیر مرکز تعالی موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
عاطفه سیف – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چکیده:

در طی سال های گذشته یکی از روش های مورد توجه سازمان ها برای بهبود و توسعه، یادگیری از تجارب و عملکردهای برتر سایر سازمان ها یا به عبارت دیگر بهینه کاوی بوده است. بهینه کاوی دارای دو بعد ماهیت و حوزه بهینه کاوی (موضوع) و چگونگی انجام بهینه کاوی (فرآیند) می باشد. در این راستا، این مقاله با تمرکز به بعد موضوع بهینه کاوی، به دنبال طراحی مدلی برای بهینه کاوی عملکردهای سازمانی با توجه به چارچوب های نوین مدیریت عملکرد در سطح بین المللی و نیازها و شرایط حاکم بر سازمان های ایرانی است. بدین منظور، تلاش شده است ضمن مطالعه انواع مدل های ارزیابی عملکرد و رویکردهای نوین بهینه کاوی، با بهره گیری از دانش و تجربیات گروهی از متخصصان حوزه مدیریت عملکرد و بهینه کاوی به روش دلفی، پرکاربردترین و اثربخش ترین سیستم های ارزیابی عملکرد در سازمان های ایرانی مشخص شده و سپس حوزه های بهینه کاوی عملکردی استخراج و معرفی گردد. نتایج ( نشان می دهد که مدل جامع بهینه کاوی عملکردی بایستی دارای ۸ حوزه اساسی باشد: ( ۱) مالی و سهامداران، ( ۲ ( مشتریان و بازار، ( ۳) جامعه و نهادهای قانونی، ( ۴) فرآیندهای داخلی، ( ۵) مشارکت ها و تأمین کنندگان، ( ۶ سرمایه های سازمانی، ( ۷) سرمایه های دانشی و ( ۸) سرمایه های انسانی. در پایان چارچوب بهینه کاوی عملکردهای سرمایه انسانی و شاخص های مورد بهینه کاوی در ۹ گروه عملکردی استخراج شده اند.