سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی دکتری – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران
ندا معنوی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع پردیس دانشگاههای فنی تهران
مسعود ربانی – استاد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

ار مسائل بسیار حائز اهمیت در سازمانها انتخاب سبدی از پروژه هاست که بتوان با توجه به محدودیت منابع مجموعه ای از پروژه ها را انتخاب کرد که بیشترین مطلوبیت را برای ان سازمان داشته باشد. در این مقاله مدلی بر مبنای برنامه ریزی آرمانی ارائه شده است که به وسیلهآن بتوان سبدی از پروژه ها را با توجه به شرایط و معیارهای صنعت حمل و نقل ریلی انتخاب کرد. از جمله مواردی که در مدل پیشنهادی در نظر گفته شده است روابط تقدم-تاخر میان پروژه ها ، فاصله زمانی میان پروژه ها ، معیارهای تصمیم گیری کیفی و کمی مختلف و وجود درآمدهای داخلی پروژه هاست . در نهایت مدل پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی اعتبار سنجی شده است.