سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن حدیقه جوانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
محمد صدیق باور – کارشناس ارشد عمران- برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

مسائل و مشکلات ناشی از ایمنی ترافیکاثرات گسترده ای بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی جامعه دارد و مانعی برای توسعه تلقی می شود. با توجه به اینکه سه عامل راه، وسیله نقلیه و انسان در وقوع تصادفاتدخیل می باشد اقدامات و روشهای ایمنی بر روی این عوامل تمرکز دارد. در حقیقت بررسی و بازرسی در بحث ایمنی به عنوان یکاقدام مهندسی کم هزینه و موثر در سالیان متمادی بکار گرفته شده است. بطورکلی بررسی ایمنی در این مدل برای تعیین نواقصمربوط به راه و شرایط ترافیکی تمرکز دارد. استفاده از شاخصریسکبه منظور اولویت بندی ایمن سازی بر بهبود وضعیت ترافیکی تمرکز دارد. در هر حالاستفاده از شاخصریسکبا توجه به کمبود آمار و اطلاعات تصادفات عابرین می تواند مثمر ثمر قرار گیرد. در این مقاله از شاخصریسکدر جهت اولویت بندی ایمنسازی معابر پر خطر در جهت رفع نقصآنهااستفاده شده است.