مقاله ارائه مدل انگیزشی اشتراک دانش کارکنان در شرکت های تولیدی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل انگیزشی اشتراک دانش کارکنان در شرکت های تولیدی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتراک دانش
مقاله عوامل انگیزشی
مقاله علاقه به روش های اشتراک دانش
مقاله مدلسازی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: امیران حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشتراک دانش کارکنان به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی مدیریت دانش معرفی گردیده است. بنابراین پیاده سازی موفق مدیریت دانش مستلزم توجه جدی به این فعالیت می باشد. شناسایی عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش کارکنان و تلاش جهت تامین آن عوامل، رفتار اشتراک دانش کارکنان را تسهیل می نماید. در تحقیقات مختلف عواملی چون فرهنگ، ساختار سازمانی، انگیزه و تکنولوژی به عنوان عوامل موثر بر اشتراک دانش معرفی شده اند. با توجه به نقش انگیزه ها به عنوان یک عامل بسیار مهم در رفتار اشتراک دانش کارکنان و عدم وجود مدل جامع انگیزشی در این خصوص، هدف این تحقیق تدوین مدلی است که میزان تاثیر عوامل انگیزشی مختلف را بر رفتار اشتراک دانش کارکنان اندازه گیری نماید. روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری تحقیق را تعداد ۳۲۵ نفر از کارکنان شرکت های تولیدی صنایع دفاعی مستقر در شهر تهران تشکیل داده اند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و مدل انگیزشی ارائه شده در این تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار ۸٫۸ Lisrel مورد آزمون قرار گرفته است. تایید و برازش مناسب مدل حاکی از آن است که عوامل انگیزشی درونی و بیرونی و همچنین به کارگیری روش های اشتراک دانش مورد علاقه کارکنان در بروز رفتار اشتراک دانش آنها موثر می باشد. نتایج نشان داد که تامین همزمان عوامل انگیزشی درونی و بیرونی و به کارگیری روش های اشتراک دانش مورد علاقه کارکنان توسط سازمان ها، بروز رفتار اشتراک دانش کارکنان را تسهیل می نماید.