سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید جرفی – دانشجوی دکترای مدیریت UTM دانشگاه IT کارشناس مسئول بانک کشاورزی
Khalil Md Nor – دانشیار و مدیرIT دانشگاه UTM مالزی
Lotfi Najjar – دانشیار دانشگاه نبرسکا-اوماها ، آمریکا

چکیده:

سیستمهای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در کشور دارایپتانسیل خوبی در جهت توسعه شهروند الکترونیک و اصلاحالگوی مصرف می باشند و می توانند اثر بخشی خوبی درسطوح فرد، سازمان و جامعه داشته باشند. برای سنجش اثربخشی(موفقیت) این سیستمها در زمینه اصلاح الگوی مصرفاز مدل معروف دلون و مک لین استفاده کردیم با توجه به اینکه این مدل خصوصیت عمومی برای تمام سیستمهایاطلاعاتی دارد لذا در این مقاله با درنظر گرفتن مقتضیاتمحیطی، نوع سیستمها، ادبیات تحقیق موجود و با استفاده ازنظرات اساتید، مدیران و محققین امر ، مدل دلون و مک لینرا برای سیستمهای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه بومیسازی نموده وجهت اطمینان ازمورد پذیرش بودن آن، تحقیقمیدانی در بانکهای استان خوزستان انجام گردیده که نتایجتحقیق حاکی از مورد قبول واقع بودن مدل یشنهادی درسطحمعنادارمی باشد.