سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه رضائی –

چکیده:

زلزله یکی از انواع سیستم های پیچیده برای تجزیه و تحلیل و توصیف است پیش بینی این سیستم پیچیده نیازمند اطلاعات و آمارهای زیادی از سوابق وقوع زلزله مطالعات زمین شناخت منطقه و تجزیه و تحلیل داده های لرزه نگار یدرهرمنطقه می باشد درسیستم های پیچیده و غیرخطی امکان طرح ریزی و پیش بینی دقیق عملیات سیستم وجود ندارد شکل ها و وضعیت ها خود ظهور می کنند و نمی توان آنهارا تحمیل کرد ازسویی دیگر ساختارهای غیرخطی و عدم تقارن ازجمله ویژگیهای سیستم های پویای پیچیده است که تنها با بررسی تعدادزیادی از این سیستم هی متفاوت م یتوان شباهت ها الگوها را درآنهاتشخیص داد و براساس تکنیک هایی طبقه بندی هایی را برای تعریف آنها ایجاد کرد این تکنیک ها که میتوان آنها را اماری دانست بسیار مناسب اند و راهنمایی های کلی ارایه می کنند ولی فاقد یک نیازمندی اساسی درکار علمی هستند و آن قابلیت پیش بینی است.