سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین کوفی گر – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز تهران
مهدی گوگردچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی کرباسیان – دکترای مهندسی صنایع و عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صن
اکبر نیلی پور – دکترای مهندسی صنایع و عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صن

چکیده:

مهندسی سیستم یکی از قدرتمندترین ابزارها در مدیریت یکپارچه پروژ ه می باشد. این ابزار با تمرکز بر چرخه عمر پروژه، تک تک فعالیت های آن را زیر نظر دارد. فرآیند مهندسی سیستم از مجموع فرآیندهای مدیریتی و فرآیندهای مهندسی تشکیل شده است. بااجرای مهندسی سیستم در پروژه ها، عناصر اصلی یک پروژه یعنی هزینه، زمان و کیفیت پروژه را به خوبی می توان کنترل کرد. دراین مقاله با بررسی کامل تاریخچه مهندسی سیستم و نمون ههایی از اجرای این علم در صنایع بزرگ، مدلی اجرایی تدوین گردید تابه وسیله آن بتوان راه اجرای مهندسی سیستم را در پروژه های بزرگ هموار نمود. در ادامه، مدل یاد شده برای صنایع هوایی اولویت بندی شده است. این مدل شامل چرخه عمر پیشنهادی پروژه های صنایع هوایی و نیز انتخاب مهمترین اولویت ها در مرورها در طی چرخه عمر پروژه می باشد که صحت و پایایی مدل پیشنهادی، از روش پرسشنامه با مقیاس لیکرت تأیید شده است.