سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم سادات حاج اکبری – دپارتمان مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با ترکیبی از روشهای پیشین، مانند ضرایب ارزیابی حوادث که در ارزیابی ایمنی سازمانها به کار میروند و مدلهای داده- کاوی، مدلی جدید در ارزیابی ریسک حوادث ارائه شود. در این مطالعه زیرمجموعهای از دادههای حوادث ناشی از کار شهر قم بررسی میشوند که در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ جمعآوری شده است. با کمک الگوریتم ،k-means دادهها گروهبندی شده و با کمک مدلهای ردهبندی، قوانین مستدلی بدست میآیند. نتایج نشان میدهند که مدلDFSRM میتواند با دقت بالایی نقاط ریسکپذیر را شناسایی و تحلیل نماید.