سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فریبرز رحیم نیا – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
نسترن قره باغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحویل دانشگاه فردوسی مشهد
الهام بهپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحویل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه یکی از چالشهای پیشروی مدیران سازمان ها تدوین درست استراتژ های و اجرای صحیح آنها می باشد متاسفانه موانع متعددی اجرای استراتژی ها را با مشکل روبرو کردها ست شناخت این تنگناها جهت دستیابی به سازمانهای موفقی که به توسعه اصول اخلاقی و شهرت سازمانی می اندیشند ضروری به نظر می رسد ازدیگر سو فقدان ساختار سازمانی مناسب تشریک مساعی غیراثربخش تخصیص نادرست منابع و نیز سیستم کنترل پاداش و ا نگیزشنامناسب از موانع سازمانی پیاده سازی استراتژی ها است از آنجایی که تفکر استراتژیک یکی از ویژگیهای مهم سازمان های سالم میباشد این سازمان ها میتوانندازطریق سلامت سازمانی برموانع سازمانی اجرای استراتژی فائق آیند آنها با بهره گیری از روحیه وفاداری ارتباط مشارکت رهبری و هدفگذاری موانع سازمانی اجرای استراتژی را کاهش داده و به سطح عملکرد بالاتری دست می یابند دراین میان فرهنگ سازمانی به عنوان بستری که برکلیه تعاملات سازمان اثر گذار است قادر خواهد بود به تقویت مولفه های سازمان های سالم و اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها کمک نماید.