سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام سام دلیری – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مجتبی لاتی – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

جهانی سازی فرصتهای بسیار خوبی را برای جامعه جهانی تولیدکنندگان از طریق ایجاد مکانیزم های کنترل قیمت فراهم نموده است. در این بین هزینهیابی هدف به عنوان یکی از ابزارهای کمکبه تولیدکنندگان در رقابت جهانی ب ه وجود آمده است. این مقاله تاثیر ابزارهایی چونQFDو مهندسی ارزش را بر هزینهیابی هدف تعیین مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد در این مقاله مدل هزینهیابی هدفکه توسط کوپر و اسلاگمولر ( ۱۹۹۷ ) طراحی شده است به واسطه عدم قطعیت در تفاوت عناصر هزینههای تجمیعی، با استفاده از منطق فازی توسعه یافته است. میتوان گفت هزینهیابی هدفبه شکل چشمگیری به استفاده ازQFDمهندسی ارزش متکی میباشد. عدم قطعیت در راستای تخمین هزینهها نقش مهمی را ایفا می کند زیرا هرگونه تغییر قیمت نقش اصولی در تعیین قیمت را نقض خواهد نمود هرگز نباید قیمت تمام شده افزایش یابد . منطق فازی در حسابداری برای عدم قطعیت در فرآیند تعیین قیمت نقش مهمی را ایفا میکند و دورنمای متفاوتی را برای هزینه عملکرد ارائه میدهد