سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه باقری دهنوی – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه قم، ایران
جلال رضائی نور – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم، ایران
سیدحسن هانی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه قم،ایران

چکیده:

امروزه با توجه به رشد فزایندهی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و به منظور بهره برداری صحیح و بهینه از مزایای آن، سازمان ها بایستی به توسعه ظرفیت های موجود خود بپردازند. برای سنجش این ظرفیت در هرسازمان، لازمست میزان آمادگی الکترونیکی آن سازمان جهت ورود به عرصه دولت الکترونیک، ارزیابی شود. هدف اصلی این مقاله ایجاد مدلی مفهومی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی در سازمان ها با تلفیقی از مدلهای آمادگی الکترونیکی بین المللی در سطح و ملی و جهانی میباشد. در این مقاله، برای دستیابی به مدل تلفیقی پس از استخراج معیارهای پراهمیت،به روش دلفی از خبرگان عرصه دولت الکترونیک نظر سنجی گردید وسپس پرسشنامهای جهت تعیین اعتبار محتوا، طراحی شده و در نهایت چهارچوبی به صورت ۶ بعدی، برای سنجش سطح آمادگی سازمانی مطابقبا شرایط بومی کشور بدست آمد . همچنین برای اعتبار سنجی مدل استفاده شده T مفهومی بدست آمده از روش آلفای کرونباخ و آزمون است. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانها و ایجاد انگیزش برای دولت الکترونیک موثر واقع شود.