سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسنعلی آقا جانی – استادیار دانشگاه مازندران
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

دیدگاه فرصت ها درکارافرینی مدتی است که مورد توجه دانشمندان قرارگرفته است دراین دیدگاه تلاش براین است تا حوزه مطالعاتی جدید درکارافرینی تعریف شده و بجای توجه به افرادی که سعی می کنند تا کارافرینی شوند به فرصت ها و نقش آنه درانجام فعالیت های کارافرینانه توجه گرددمطالعات نشان داده اند که بجای تمرکز برافراد و ویژگیهای آ«ها باید برتفاوت های بین افراد درجمع آوری وداشتن اطلاعات مرتبط با فرصت های کارافرینی توجه کرد زیرا فرصت ها زمینه اصلی و لازمه بروز کارافرینی هستند درمقاله حاضر با هدف معرفی و تبیین دیدگاه فرصت ها و نقش و اهمیت آن درکافرینی مروری استنادی اما مختصربرادبیات موضوعی مربوط به فرصت ها درکارافرینی و موضوعات مرتبط با آن شده انگاه به اراهی مدلی حاوی شش بعد اصلی بمنظور بررسی و تحلیل عوامل موثربرومتاثر ازبستروجوخالق فرصت های کارافرینی درسازمان ها شده است.