سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کاویانپور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور گروه مدیریت و حسابداری

چکیده:

بسیاری از سازمان های کلاس جهانی و با توان رقابتی بالا استراتژیک کیفیت جامع (مدیریت کیفیت جامع) ۱ را به منظور جستجوی مداوم عملکرد بهتر، اجرا کرده اند. با این حال بسیاری از مطالعات قبلی نتایج متناقض در مورد کیفیت جامع و عملکرد مطرح کرده اند. در مجموع اینکه بهترین تعریفی که می توان از مدیریت کیفیت جامع ارائه کرد این است که مدیریت کیفیت جامع عبارت است از : مجموعه ای از فعالیتهای مدیریت کیفیت با فاکتورهای بحرانی که توسط یک سازمان برای دست یابی به عملکرد سازمانی بالا به کار می رود. در مقاله حاضر، با هدف معرفی و کاربرد دیدگاه مدیریت کیفیت جامع در سازمانها و شرکتها و نقش و اهمیت آن در پیشبرد اهداف سازمانها، م روری استنادی اما مختصر بر ادبیات موضوعی مربوط به رابطه مدیریت کیفیت جامع و سیستم های کنترل استراتژیک و عملکرد سازمانی بمنظور شناسایی، خلق و ارائه الگوی تعاملی مدلسازی ساختاری، اقدام شده است. در الگوی ارائه شده مدیریت کیفیت جامع، سیستم های کنترل استراتژیک و عملکرد سازمانی در قالب یک مثلث ارائه شده است که عملکردهای سازمانی بصورت متقابل، رابطه مستقیمی با مدیریت کیفیت جامع و به صورت غیر مستقیم با سیستم های کنترل استراتژیک برقرار نموده است، در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی و پیشنهاد مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.