سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جلیلوند – دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا شایق بروجنی –
کورش مظفری –
نصرالله مقدم چرکری –

چکیده:

در این پژوهش روشی مبتنی بر انجمن خبرگان با ترکیب زمینه تصادفی شرطی را به منظور دستهبندی اشیا در تصویر با استفاده از ویژگیهای مفهومی ارائه نمودهایم. که در این روش از مدلهای گرافیکی زمینه تصادفی شرطی به عنوان خبرهها و ازMLP در بخش شبکه میانجی استفاده کردهایم. همچنین از ویژگیGIST به دلیل ذات کلینگری و سازگاری آن با کاربرد شبکه میانجی به عنوان یک ورودی مناسب برای این تابع استفاده نمودهایم. و در نهایت آن را بر روی مجموعه داده هایMSRC ارزیابی کردهایم که شاهد بهبود دقت دسته بندی شدهایم