سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاهبندر زاده – استادیار دانشگاه خلیج فارس
لیلا مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فار

چکیده:

در سال های اخیر با ظهور مفهوم زنجیره تامین و تغییرات سریع و گسترده، سازمان ها با شرایط عدم اطمینان و ریسک هایی روبرو می شوند که میتواند به طور بالقوه تهدیدی برای سازمان ها و سیستم زنجیره تامین آنها باشد. در این پژوهش پس از بررسی ۷۰ مقاله و انتخاب ۲۲ مقاله از بین آنها با توجه به جدید بودن و جلوگیری از تکرار موارد مشابه به معرفی شاخص های موثر بر مدیریت ریسک زنجیره تامین اقدام شده است. شاخص های استخراج شده در شش بعد ریسک محیط، ریسک تقاضا، ریسک عملیاتی، ریسک سیستم اطلاعاتی، ریسک تامین کننده و ریسک سیستم پشتیبانی دسته بندی و در یک مدل سلسله مراتبی نشان داده شده است. در بین این شش بعد، شاخص اصلی ریسک های محیطی، شاخص فرعی ریسک های سیاسی و زیر شاخص ریسک های تروریسم بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. پایان یک مدل عملیاتی برگرفته از مدل مفهومی سلسله مراتبی ارائه شده که در آن دو مسیر استراتژیک که دارای بیشترین ریسک می باشند را نشان میدهد.