سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – استادیار دانشگاه خایج فارس- بوشهر
محبوبه قریحه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

چکیده:

در سالهای اخیر با ظهور پیشبرد فروش وعوامل موثر بر آن سازمانها عمل فروش به طور موفقیت آمیز انجام می دهند که این یک فرصت برای سازمانها می باشد وعمل فروش در بازاریابی جدید فقط انتقال مالکیت یک کالا از تولید کننده به توزیع کننده ویا از توزیع کننده به مصرف کننده نهایی است وارزش محسوسی که به وسیله پیشبرد فروش ایجاد می شود ممکن است به صورت مختلف مانند پرداخت مجانی مانند پست کردن – نمونه های مجانی – کم کردن قیمت به ازای یک عدد خرید ویک عدد مجانی دادن می باشد . در این پژوهش پس از بررسی ۷۰ مقاله وانتخاب ۲۹ مقاله از بین آنها با توجه به جدید بودن وجلوگیری از تکرار موارد مشابه به معرفی شاخص های موثر بر پیشبرد فروش اقدام شده است . شاخصهای استخراج شده در دو بعد عوامل بیرونی ودرونی استخراج شده است که عوامل بیرونی شامل تبلیغات – محیط – قرعه کشی ومسابقات – نام تجاری- کوپن وعوامل درونی شامل کیفیت – آموزش – ارتباطات وانگیزش است در بین این شاخصها شاخص بیرونی بعدمحیط بیشترین وزن واهمیت را دارا می باشد و از بین شاخص درونی بعد کیفیت بیشترین وزن و اهمیت را دارا می باشد هم چنین در این مقاله اشاره به طراحی مدل مفهومی وشناسایی مسیر استراتژیک شاخص های اصلی وفرعی وزیر شاخص هایی تقسیم بندی شده است ودر بین این شاخص ها بعد محیط با وزن یک وهشت دهم بیشترین ضریب اهمیت را دارا می باشد .