سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید حسین احمدی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

درسالهای اخیر بررسی کیفیت دراکثر مقوله های موجود درجامعه بشری مورد توجه بوده و اهمیت زیادی یافته است یکی ازاین مقوله ها که امر کیفیت درآن بسیار مهم و ضروری است نظام اموزشی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی م یباشد که بروشهای مختلف و به کمک ابزارهایی چون مدیریت کیفیت جامع TQM مدل سرامدی تعالی سازمانی EFQM گسترش کارکردهای کیفی QFD و سایر موارد موردب ررسی قرارگرفته است دراین مقاله هدف آن است که با معرفی BSC و استراتژی های پورتر مدلی خلاقانه و فرضی برای ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تهیه نموده و بتوانیم با استفاده از این مدل موسسات و دانشگاه ها را ارزیابی نماییم بدین گونه که دراین مدل اساس و روش کار استفاده از BSC نبوده و از این مقوله فقط جهت ایده پرداری مدل استفاده نمودها یم نتایج استفاده از این مدل نیز با توجه به بعد غیرمالی که برای موسسات اموزش عالی ارایه نمود باعث ایجاد نگرشی جدید درمدیران ارشد این موسسات شده و درپیشبرد اهداف این مراکز علمی به عنوان اصلیترین بخش اموزشی کشور به یاری آنان پرداخته است.