سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیره مرتضوی کیاسری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
سعید مرادی رکابدارکلایی – آموزشی کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه پیمایشی درصدد ارائه مدلی جهت تشخیص و ارزیابی سواد جهانی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مازندران می باشد. براساس یک مطالعه فراتحلیلی، مدلی جهت تشخیص و ارزیابی سواد جهانی دانشجویانطراحی گردید. مبتنی بر این مدل یک پرسشنامه، طراحی، ساخته و اعتباریابی گردید که با ۱۹ سوال در ۳ مؤلفه با عنوان پرسشنامه خودسنجی سواد جهانی نامگذاری شد. آنگاه براساس حجم و ترکیب جامعه مورد نظر یک نمونه تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان ۳۸۱ انتخاب شدند. جهت تحلیل آماری داده ها از شاخص های آماری توصیفی و آزمونT مستقل بهره گیری شد. تحلیل استنباطی داده ها نشان می دهد از مجموع سه مؤلفه مدل سواد جهانی دانشجویان از سواد مطلوبی برخوردار نمی باشند. همچنین این اختلاف در هر سه مؤلفه معنی دار می باشد