سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود عطایی قراچه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی_مالی، دانشگاه علم و هنر یزد
آرزو عالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی_مالی، دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت تبیین نقش واسطه ای بهبود عملکرد پروژها در رابطه میان رهبری دانش و عملکرد ساازمان، در شهرداری یزد می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را پرسنل مشغول در پروژ های عمرانی شهرداری یزد شامل ۴۱۰ نفر تشکیل می دهند. تعداد افراد نمونه آماری بر مبنای جدول مورگان ۲۰۰ نفر تعیین، و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پاژوهش نشان داد، رابطه بین رهبری دانش و بهبود عملکرد پروژه ها نسبت به دیگر روابط از شدت بیشتری برخوردار است، به گونه ای که یک واحد تغییر در رهبری دانش، تغییری به میزان ۰/۵۷۵ در بهبود عملکرد پروژه ها ایجاد می کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که شدت رابطه بین بهبود عملکرد پروژه ها و عملکرد سازمان برابر با ۰/۲۵۷ می باشد. در پایان نتایج نشان داد که رابطه بین رهبری دانش و عملکرد سازمان دارای اثر مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب برابر با ۰/۳۰۷ و ۰/۱۴۸ می باشد. بنابر نتایج به دست آمده، تمامی فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند