سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی – یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، گروه مدیریت بازرگانی
سمیه انتظاری – دانشگاه آزاد یزد
فتانه دهقان – دانشگاه آزاد یزد

چکیده:

کارآفرینی سازمانی مستلزم پذیرش ریسک و عدم قطعیت می باشد و اغلب سازمانهایی که از طریق فرآیندهای محتاطانه و معمول به فعالیت خودمیپردازند، قادر به جذب ایدههای خلاقانه میباشند. از سویی تلاشهای آگاهانه جهت ایجاد کارآفرینی پایدار، مستلزم بستر سازی در سازمان می باشد.بر خلاف گروه معدودی از سازمانها که بستر پایداری را جهت کارآفرینی ایجاد نمودهاند، اکثر سازمانها نسبت به این موضوع بی توجه بودهاند. تعهد به کارآفرینی در اغلب موارد در چرخه پشتیبانی برنامه ها و دست و پا زدن بین نوآوری های جالب و یا بی رمق قرار میگیرد. این مقاله در جستجوی پاسخگویی به این پرسش است که شرکتها چگونه میتوانند در طول زمان قابلیتهای کارآفرینی خود را توسعه داده و در صورت تغییر شرایط، خود را با آن وفق دهند. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که به موازات توسعه اهداف استراتژیک، سازمانها بایستی ساختار مدیریتی خود را درجهت پشتیبانی از تلاشهای مرتبط با اهداف کارآفرینان جهتدهی نموده و فرآیندهایی را برای ارزیابی اطلاعات و تصمیمگیری دراین ارتباط ایجاد نمایند. باانجام موارد پیشگفته سازمانها میتوانند به موازات تغییرات ایجاد شده در محیط خارجی و با بهره گیری از فرآیندهای مناسب پیش بینی شده در سازمان، انعطاف لازم را جهت پاسخگویی به تغییرات محیطی بدست آورند.