سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد شفیع پورمطلق –

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضرارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثربرتوسعه مدیریت دانش درمراکز اموزش عالی است روش تحقیق ازنوع همبستگی است روش تحقیق ازنوع توصیفی ازنوع همبستگی است که طی آن رابطه بین عوامل پنجگانه موثرنظام مدیریت دانش سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش نظام رهبری مدیریت دانش نظام تشویق و پاداش دهی مدیریت دانش نظام اخذ و تحصیل مدیریت دانش نظام آمووزش مدیریت دانش با نظام مدیریت دانش توسعه یافته درمراکز آموزش عالی مبتنی برمیانجی گری نظام ارتباطی مدیریت دانش مورد بررسی قرارگرفته اند