سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا شکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ص
پرستو مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اس
سیدحسن قدسی پور – استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدیریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار سیستمهائی میباشد تا فضای مساعد برای افزایش بهرهوری راتضمین کند. از مهمترین این نظامات، سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بررسی رفتارها و قابلیتها و رشد و شکوفائی آنان برایرسیدن به اهداف سازمان میباشد. هدف از نگارش این مقاله ارائهی مدلی جهت ارزیابی عملکرد پرسنل با در نظر گرفتن جوانب فردی، واحدی و سازمانی برای تصمیمگیری در این خصوص است که تأثیر آن با پیادهسازی مدل مزبور در شرکت کیمیافروز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره، رویکردیمناسب جهت جمعبندی و تصمیمگیری در این خصوص اتخاذ گردد. جهت مشخص کردن وزن هر یک از معیارها در ابعاد متفاوت از روشی مبتنی بر تحلیلات سلسله مراتبی استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اوزان به دست آمده به ازای تمامی متغیرها شاخص امتیاز عملکرد کل هر یک از پرسنل در دورههای پایش مربوطه مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مناسب این مدل در افزایش انگیزش کارکنان شرکت مورد نظر میباشد