سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا بدیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی وا
عماد روغنیان – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

فایل حاضر در اکثر روش های حل مدل فرایند سلسله مراتبی در محیط فازی، تابع عضویت مبنای تعیین وزن معیارها وزیرمعیارها قرار دارد. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از داده های فازی شهودی که در آنها تابع عدم عضویت نیزمبنای محاسبات ریاضی واقع می شود به ارائه مدلی جدید بپردازد. به منظور بررسی اعتبار مدل، نتایج حل یک مثالکاربردی با استفاده از مدل پیشنهادی و روش ساعتی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که بین وزن هایحاصل از دو روش اختلاف فاحشی وجود ندارد.