سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک پرکار – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ایران
بابک پرکار – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف – ایران
بهروز وحیدی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ایران
جواد مغانی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ایران

چکیده:

کلیدهای فشار قوی باید از اطمینان فوقالعاده خوبی برخوردار بوده و احتمال بروز اختلال در کارکرد آنها حداقل باشد .زیرا عدم قطع به موقع کلیدها در هنگام اتصالی ، منجر به قطع سایر کلیدها در نقاط دیگری از شبکه شده و قسمتهای بیشتری از شبکه را با قطع برق مواجه میکند. ضمن اینکه تأخیر در قطع کلیدها ، مدت برقراری جریان اتصالی در شبکه را افزایش داده و بازگشت شبکه را به حالت عادی دشوار میسازد. عمل قطع جریان در کلیدها ، همواره با بروز قوس الکتریکی در داخل کلید همراه بوده و توانایی کلید در خاموش کردن این قوس ، موفقیت عمل قطع را باعث میشود. اساس مدلی که برای قوس الکتریکی در نظر گرفته شده ، مدل Mayr میباشد. اما برخی از پارامترهای مدل Mayr ثابت درنظرگرفته شدهاند در حالیکه در عمل مقادیر متغیری میباشند. در این مقاله برای لحاظ کردن موارد مذکور مدل دینامیکی اصلاح شدهای ارائه گردیده است و بر اساس مدل دینامیکی ارائه شده بسته نرم افزاری تهیه گردیده که به کمک آن ثأثیر عوامل مختلف در عملکرد کلید مورد بررسی قرار گرفته است