سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

حمید شایان –
اردشیر احمدی –
فرید محمدی زاد –

چکیده:

باتوجه به افزایش چندبرابری هزینه مصرف سوخت دروسایل نقلیه شرکت های حمل و نقلی هزینه زیادی بابت سوخت درسال متحمل میشوند مصرف سوخت درخودروهای سنگین به عوامل متعددی مثل خودرو راننده سیستم مسیریابی و زمان بندی حرکت خودروها جاده سرعت و شتاب و میزان بار بستگی دارد مادراین مقاله به بررسی چندعامل از دیدگاه شرکت های حمل و نقلی برای کاهش مصرف سوختی می نگریم و به معرفی چند سیاست که منجر به کاهش مصرف سوخت می شوند می پردازیم همچنین با ارایه مدل مینیمم مصرف سوخت به اندازه گیری میزان مصرف درحالات مختلف خواهیم پرداخت این مدلها که تنها چندسال است مورد توجه قرارگرفته اند عملکرد بهتری نسبت به مدلهایی دارند که صرفا به مسیریابی VRP می پردازند بعد از ارایه مدل اندازه گیری مصرف سوخت به ارایه مدل چندهدفه از دیدگاه شرکت های حمل و نقل درسه بخش سیستم خودرو و راننده می پردازیم و ترتیبی برای بخشها از روی قابلیت بخشها اتخاذ می کنیم درادامه سیاست ها و ابزارهایی که منجر به کاهش هزینه ها درکل ناوگام می شوند را استخراج می کنیم