سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید سعیدی – وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری-اداره کل بر

چکیده:

با توجه به پراکندگی منابع انرژی و مصارف آن در ایران ، ایجاد یک سیستم جامع کامپیوتری برای برنامه ریزی عرضه و تقاضای انرژ ی بر اساس پتانسیلهای موجود در کشور و شرایط بازار جهانی و نیز بهینه سازی مجاری انتقال و تو زیع ، ضروری به نظر می رسد. به منظور شناسایی سیستم عرضه و تقاضای انرژی و تلاش در جهت بهینه سازی این فرایند ، لازم است تا تمامی اجزاء مربوط به فرایند عرضه و تقاضای انرژی شناسایی شده و نقش هر یک از اجزا و تأثیر آنها در این فرایند مشخص شود. عرضه سوخت در کشور از طریق تولید و توزیع گاز طبیعی و فراورده های نفتی صورت می گیرد که این موضوع باید با در نظر گرفتن ظرفیت پالایشگاههای نفت و گاز و نیز وضعیت خطوط انتقال و توزیع فراورده های نفتی و گاز طبیعی و نیز خطوط ریلی و جاده ها برای انتقال و توزیع فراورده های نفتی صورت گیر د. همچن ین تبد یل انرژ ی از طریق تولید برق و انتقال و توزیع آن در سطح کشور نیازمند شناسایی پراکندگی نیروگاهها و خطوط انتقال و توزیع برق و مبادی تقاضا می باشد. در این مقاله سعی شده تا مدل جدیی بر مبنای اطلاعات مکانی منابع عرضه و تقاضا و نیز اطلاعات فرایندی موجود در سیستمهای اطلاعات مدیریت وسیستم های SCADA در شرکتهای تابعه وزارت نفت ووزارت نیرو و نیز اطلاعات مربوط به پراکندگی جمعیت و صنعت در نقاط مختلف کشور و شرایط آب و هوایی ، ارائه گردد. در این مدل تمامی اطلاعات فرایندی از جمله مقادیر تولید گاز، فراورده یا برق و مقادیر مصرف، مکاندار شده و بر اساس موقعیت جغرافیایی آنها تجزیه و تحلیلهای لازم صورت می پذیرد . مدل ارائه شده در این مقاله بر پایه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)بوده که با دریافت اطلاعات موجود در سایر بانکهای اطلاعاتی از طریق Web تجزیه و تحلیلهای لازم را امکان پذیر می سازد و گزارشهای مدیریتی لازم، تولید میگردد.