سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سامان راجی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سیدپیمان مهدیان – کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی

چکیده:

امروزه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی با یک فضای کسب و کاربشدت متغیر روبرو می باشند که آنها را جهت حصول موفقیت درچنین محیطی ملزم به همسویی و سازگاری با این تغییرات می نماید عوامل بسیاری همچون فرایند جهانی شدن درشکل گیری این محیط موثر بوده اند و لیکن سااسی ترین و تاثیر گذارترین این عوامل مقوله تکنولوژی می باشد ظهور فضای کسب و کار تکنولوژی محور و نیز سازمان های تکنولوژی محور سبب گردیده تا گونه ای از نوآوری نوآوری تکنولوژیک ازاهیت و مقبولیت دوچندانی برخوردار شود با این وجود مساله اساسی آنست که علیرغم مشخص بودن فرایند توسعه و تجاری سازی نواوری تکنولوژیک تمامی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خواهان این قبیل نواوری ها درعمل با موفقیت صددرصدی روبرو نخواهند بود و با وجود آنکه مگی مبانی نظری یکسانی را دنبال می نمایند و لیکن شاید نتوانند دستاوردهای موردنظر خود را از تجاری سازی نوآوریهای تکنولوژیک بدست آورند این امر شناسایی و تبیین رویکردی منسجم و مدون را به منظور ارایه الگویی جهت توسعه و تجاری سازی موفقیت امیزنواوری های تکنولوژیک می طلبد بدین منظور دراین تحقیق ارایه مدلی به منظور تبیین چگونگی کاربرد مدیریت دانش درامر توسعه و تجاری سازی نواوریهای تکنولوژیک به عنوان راهکاری جهت مقابله با چالشها و محدودیت های پیش روی این فرایند اساسی و کلیدی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.