سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد پورتر کارونی – دانشگاه شهید چمران اهواز
شهروز فروتن کیا – دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود یعقوبی دوست – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

انرژی و مسائل پیرامون آن از قبیل چگونگی مصرف و نحوه استفاده از آن به عنوان یکی از دغدغه های اساسی جوامعی مانند ایران بدل شده است. چگونگی مصرف انرژی با عوامل گوناگون نرم افزاری و سخت افزاری در ارتباط است. با توجه به جهت گیری جامعه شناختی( عوامل نرم افزاری) این تحقیق، چگونگی مصرف و نگهداشت انرژی در این پژوهش با ارائه یک مدل جامعه شناختی که از نظریهتالکوت پارسونزصورت بندی شده مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق پیمایش، تکنیک جمع آوری داده پرسشنامه، و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spas17 مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج با توجه به مدل برگزیده شده از تئوری مورد بررسی نشان می دهد که هرچه در جامعه فاکتورهای جامعه شناختی اجتماع جامعه ای (انسجام اجتماعی)، ارزش انرژی و احساس تعهد و مسوولیت حاکم باشد افراد بیشتر سعی می کنند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند،در حالی که اگر در جامعه ای متغیرهای جامعه شناختی از قبیل اجتماع جامعه ای ، عدم تعهد و احساس مسوولیت وجود نداشته باشد نسبت به مصرف انرژی چندان توجهی نمی شود.