سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی ملایی – مدرس دانشگاه، رئیس مرکز رشد علوم انسانی
سجاد حبیبان – مدرس دانشگاه،کارشناس مرکز رشد علوم انسانی
معصومه جانعلی زاده چوبستی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیرت منابع انسانی.

چکیده:

در قرن بیست و یکم باور رایج این است که کلیدیترین عامل در دهههای آینده اتکا به دانش نیروهای فکری و فناوریهای مبتنی برآن در توسعه همهجانبه بهویژه توسعه علمی و فناوری میباشد که در سند چشمانداز ۱۴۰۴ نیز بر آن تأکید گردیده است. توسعه دانش در محیط مناسب و مساعد جریان مییابد و با بازخورد و ارزیابی لازم تحت نظارت قرار میگیرد تا نتایج مورد انتظار را به دست دهد باتوجه به اینکه امروزه شاهد تحولات و پویایی بسیاری در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح جهان هستیم. در شهر های دانش محور، علم، فناوری، نوآوری عوامل موثر بر رشد و توسعه آنان قلمداد می شوند از طرف دیگر در سالهای اخیر کسب کارهای جدیدی به عنوان کسب و کارهای دانش بنیان به عنوان مولد کارآفرینی و توسعهی اقتصادی در کشورهای توسعهیافته در حال شکل گیری هستند. با توجه به اهمیت توسعهء کسب و کارهای دانش بنیان در توسعهء اقتصادی و اشتغالزایی کشور، شناسایی راهبردها و عوامل مؤثّر در توسعهء کارآفرینی ، حمایت از تجاریسازی محصولات کسب و کارهای دانش بنیان و محیط شکل گیری این کسب و کارها اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله ضمن تعریف جامعه دانش بینان ومحرکه های نوآوری شهری، شهرهای یادگیرنده و جایگاه دانش در شهر – منطقه ها، عوامل مؤثّر در ایجاد و رشد کسب و کارهای دانشبنیان ، یک الگوی تعاملی برای ایجاد کسب وکارهای های دانش بنیان ارائه شده است