سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مصطفی قلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
علیرضا احمدی – دانشیارمرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

در این مقاله سعی شده روشی ساده و با خطایی کمتر از روشهای قبلی جهت تحلیل سازه های بلند با سیستمهای ترکیبی قاب محیطی ، هسته برشی وکمربند خرپایی ارائه گردد. در روش فوق با درنظر گرفتن توابع تغییر شکل وتنش در بال وجان قاب معادله ای از درجات ۴ و ۵ تابع انرژی پتانسیل کل سیستم استخراج وسپس با مینیمم کردن آن ضرایب لنگی برش محاسبه می شوند. در این سیستم ترکیبی، ضرائب لنگی برش مربوط به بارهای مختلف وارد بر سازه بصورت توابعی چند جمله ای برحسب مقادیر مجهول b2وb1وa2وa1 بیان می شوند. نهایتا انرژی پتانسیل کل سازه نسبت به مقادیر مجهول ضرائب لنگی برش با برنامه ای که توسط نرم افزارMathematica توسعه یافته است کمینه گردیده و با استفاده از اصل جمع آثار قوا روابط حاکم بر رفتار سازه شامل معادلات جابجائی، توزیع تنش محوری و سختی خمشی حاصل می آیند با به دست آوردن ضرایب لنگی برش و قرار دادن در معادلات مفروض، مقدار جابه جایی و تنش در سازه حاصل می شود. در ادامه، روش پیشنهادی برای سازه ای پنجاه طبقه اجرا و با تغییر موقعیت کمربند خرپایی، تاثیر آن بر روی تغییر مکان جانبی و توزیع تنش در ستونهای قاب مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با روشهای ارائه شده قبلی و روش دقیق (نرم افزار SAP2000 بر روی نمودار مقایسه شده است.