سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صدیقه لطفی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریری شهری دانشگاه مازندران
اصغر شکیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریری شهری

چکیده:

در نتیجه رشد نابهنگام شهرها، مدیریت شهری به علت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه حلهای نوین میتوانجستجو کرد. در این میان، فرآیند استراتژی توسعه شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. در مقالهحاضر سعی در تدوین استراتژی های توسعه شهری و اولویت بندی آن ها باتوجه به فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های داخلی و خارجی موثر در توسعه این شهر دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات اولیه به صورت پیمایشی و کتابخانه بوده است. در این مقاله ابتدا سعی شده است با شناخت مناسب ویژگی های محیط بیرونی و درونی منطقه با توجه به نظرات اساتید وکارشناسان به وزن دهی به هریک از نقاط قوت ها، ضعف ها و… با استفاده از تکنیک IEA اقدام شده است در ادامه با مشخص شدن ناحیه استراتژیک، استراتژی ها تدوین شده و با استفاده از مدل Fuzzy AHP و نظرات کارشناسان به اولویت بندی استراتژی ها اقدام کردیم که در نهایت استراتژی ایجاد بستر مناسب جهت توسعه و تقویت هدایت شده نقش صنعتی شهر به عنوان اولویت دار ترین استراتژی شناخته شد