سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود مختاری – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
محمدرضا صحتی – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
علی صنایعی – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
آرش شاهین – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

چکیده:

مدیریتعملکرد یکیاز مهمترین فرآیندهای استراتژیک سازمانها در عصر کنونی جهت بالابردن کیفیت و بهره- وری بهشمار میآید.گسترده بودن حوزه اثرگذاری این فرآیند و توجهات و تحقیقات علمی که تاکنون در اینحوزه صورت گرفته باعث بسط،تکثیر و تعدد نظرات، تعاریف، روندها و چارچوبهای تعریف شده برای مدیریت عملکرد شده است. آن چه در این پژوهش صورت گرفته است تلاش علمیپژوهشی، بابرنامه، مستمرو هدفمندی است که بارویکردی جدید ، برمبنای توسعه مدل تعالیEFQM بهعنوان یکی از مدلهای تعالی سازمانی که آشنایی مناسبی با آن در مجموعه صنعت برق کشور وجود دارد ) و در گستره کلیه فرآیندهای شرکت توزیع نیروی برق استان یزد می باشد. استفاده همزمان از مدل مذکور و نیز روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان باعث شده تا علاوه بر طی شدن روندی علمی و استاندارد ، از نظر اجرایی نیز به نتایج کاربردی و قابل اجرا دست یافته شود