سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

سیدباقر حسینی – دکتری معماری
محمد حمزه – کارشناسی ارشد

چکیده:

بطورکلی حمل و نقل به عنوان یک شریان حیاتی درمواقع بروز انواع بحران ها جایگاهی مهم و ویژه را دارا می باشد دراین میان شبکه ی معابر نسبت به دیگر ابزارهای ارتباطی نقشی برجسته تر داشته و عاملی تعیین کننده درکاهش آسیب پذیری ها می باشد دراین مقاله به منظور بررسی آسیب پذیری شبکه معابر حمل و نقل شهری ابتدا به استخراج شاخصهای اصلی برای سنجش میزان اسیب پذیری پرداخته شده کهدراین راستا ضمن استفاده از منابع و اطلاعات موجود از نظرات متخصصین این امر نیز بهره برده شده است این شاخصها در دو بخش آسیب پذیری ناشی از تهدیدات مستقیم شبکه معابر و همچنین اثرات تهدیدات شهری برشبکه ی معابر استخراج و دسته بندی شده اند سپس مدلی برای سنجش میزان اسیب پذیری هریک از معابر شهری براساس شاخصهای استخراج شده ارایه گردیده است.درانتها نیز مدل بیان شده به شکل عملی و توسط نرم افزار GIS برای منطقه ۱۶ شهر تهران مورد استفاده قرارگرفته و نقشه پهنه بندی آسیب پذیری شبکه ی معابر آن نمایش داده شده است.