سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریبا ابروئی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز- ایران
علی صنایعی – دانشیار دانشگاه اصفهان- ایران
فریبرز سبحان منش – استادیار دانشگاه شیراز- ایران
رضا اکبریان – استادیار دانشگاه شیراز- ایران

چکیده:

با پیشرفت ابزارها و فناوری های سیار، کاربران بانک ها ازهرجا و هرزمانی و حتی در حال حرکت، می توانند امورمالی خود را انجام دهند. نیاز روزافزون به قابلیت جابجایی ودر میان گرو ههای فعال جامعه، بانک ها را با چالش های انطباقبهینه طرح های خدمات مالی، با نیازهای مشتریان روبروساخته و از سوی دیگر فرصت های جدیدی در ارائه خدماتابتکاری دارای ارزش افزوده برای بانک و مشتریان ایجاد شدهاست. این تحقیق استنباط استراتژیس تها را از فرصت هایبازار بررسی نموده و با تلفیق تئوری های مدیریت استراتژیک،مدلی جهت توسعه بانکداری سیار ارائه کرده است. نتایجتحقیق نشان می دهد که اولاً: مؤثرترین عوامل خارجی عواملاجتماعی و فرهنگی است و استراتژیس تها باید راهبردهای:تمایزوبرتری، فرهنگ سازی وآموزش، اعتمادسازی، بازاریابیفردبه فرد، مدیریت ارتباط با مشتری، مشارکت، یکپارچه سازیسیستم بانکی را دراولویت قراردهند. ثانیاً: نتایج تحقیق،فشار نیروهای رقابتی در بازار بانکداری سیار را ناچیز وفرصت توسعه را استثنایی ارزیابی کرده و چش مانداز حضوردر صدر رقابت را با کمترین هزینه، برای بانک ها محتملمی داند.