سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رعیت دوست تلوکی – گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
کوروش شهریار – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاوه آهنگری – گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

چکیده:

این مقاله سعی برارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد TBM تونل سرویس البرز با استفاده از تحلیل آماری داشته که در آن پارامترهای مقاومت فشاری تک محوره UCS تعداد درزه درواحد حجم Jv زاویه بین صفحه ناپیوستگی با محور تونل a فاصله داری ناپیوستگی Js به عنوان متغیر مستقل ونرخ نفوذ PR به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است در نهایت مدل آماری بدست آمده با نرخ نفوذ اندازهگیری شده از سایت مورد مقایسه قرارگرفته و ضریب همبستگی آن برابر ۰/۸۴ شده است. (R=0/84