سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرعباس رصافی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
حمید میرزاحسین – دانشجوی دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

امروزه با توجه به رشد شهرها و نیاز به گسترشتسهیلات حمل و نقل برای پاسخگویی به نیاز مردم مبنی بر جا بجایی، همواره جلوگیری از وقوع شلوغی در شبکه ترافیکدرون شهری از دغدغههای اساسیمدیران ترافیکدر سطح جهان بوده است. به این منظور برای رفع مشکلات و عوارضی که در اثر شلوغی به شکل هزینههایی فردی و اجتماعی بر استفاده کنندگان از شبکه تحمیل میشود، کارشناسان حمل و نقلسیاستهای راه بردی ای را از لحاظ تئوری برای محدودیت استفاده از معابر از طریق قیمت گذاری در شبکه مطرح کردهاند. در این مقاله سعی شده است که مدل بهینه سیستم به همراه کمینه عوارض SOMT) به عنوان مدلی بهینه برای قیمت گذاری شلوغی شبکه حمل و نقل درون شهری ارائه شود. این مدل به شکل تابع هدف و محدودیتهایی برای بهینه سازی توأم جریان و عوارضدر شبکه حمل و نقل درون شهری ارائه شده است و عملاً حل مدلهای دو سطحی را به حل یکمرحلهای کاهش میدهد و میزانی حقیقی از عوارض و جریان موجود در شبکه را معرفی میکند