سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم آقائی تبریزی – دانشگاه تهران
فریبا بهرامی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله ارائهمدلی برای توجه بصری است همانطور که خواهیم دید این مدل نسبت به مدلهای قبلی برای فرایند توجه بصری ازکارایی بهتری برخوردار است ودرضمن مبنای فیزیولوژی پدیده موردنظر را بهتر توصیف می کند دراین مدل برای توصیف عملکرد نورونها از حوضچه های نورونی استفاده شده است و هریک از حوضچه ها توسط یک معادله دیفرانسیل مدل شده است این مدل برمبنای نظریه رقابت بایاسی شکل گرفته است که درآن تمامی نورونها برای قرارگرفتن درمسیر توجه باهم رقابت دارند و این رقابت توسط یک سیگنالبایاسی از بالا به پایین هدایت میشود این سیگنال بایاسی با استفاده از Saliency map موجود درمغز تولید شده و به همین دلیل ما را از داشتن دانش پیشین ازتصویری که ورودی مدل است بی نیاز می کند. همچنین بهدلیل استفاده از این سیگنالهای بایاسی از سرعتب الاتری برخوردار است و پاسخ معقول تری برای نورونها نسبت به مدلهای دیگر تولید می کند.