سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهزاد علیرضایی –

چکیده:

یکی از آرمان های در حال تحقق در عصر اطلاعات واژه آموزش الکترونیکی ، که عبارت ازنوآوری در ارائه خدمات آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات است و هدف این پژوهش توسعه مدلی برای شناسایی و اولویت بندی عواملی که در موفقیت آموزش الکترونیکی مؤثر است بطوریکه این عوامل بتواند زمینه گسترش هرچه بیشتر استفاده از خدمات آموزش الکترونیکی را در جامعه فراهم نماید و در این مقاله برای شناسایی عوامل مهم موفقیت در آموزش الکترونیکی از نشریات منتشرشده معتبر جهانی در زمینه منابع انسانی ، رفتاری ، آموزشی وارائه خدمات الکترونیکی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ وبرای اولویت بندی این عوامل از مطالعه اکتشافی ارزش مشتری،اینترنتی ترک زاده و دهیلون و از نظر ۳۱۰ متخصصوکاربرانی که در مدارس اراک با ارائه خدمات آموزشی آشنایی دارند استفاده نموده و بر این اساس مدل مفهومی آنالیز تصمیم ، با دو مفهوم اولیه وثانویه طراحی و به وسیله روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در پایان با در نظر گرفتن چارچوب اصلی پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه گردیده است تا شاهد موفقیت روزافزون آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی کشور باشیم. واژه