سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بیان خسروی – دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران – پژوهشگر گروه سیاستگزاری و آیندهپژوهی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اط
وحید یزدانیان – سرپرست پژوهشکده سیاستگزاری و مطالعات راهبردی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران

چکیده:

با وجود این که در سال های اخیر پژوهش های قابل توجه ای در زمینه خدمات الکترونیکی صورت گرفته است، در زمینه نحوه ی ارائهخدمات دولت الکترونیکی به صورت شهروند محور و با کیفیت در ادبیات موضوع شکاف وجود دارد. در این مقاله پس از مرور ادبیاتدر زمینه مفاهیم و مدلهای کیفیت خدمات به صورت عام در خدمات فناوری اطلاعات و به صورت خاص در خدمات دولت الکترونیکی،مدلی برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات مبتنی بر وب دولت الکترونیکی از دیدگاه مشتریان(کیفیت تجربه) ارائه می شود. این مدلشامل دو سطح کیفیت انتقال و ارائه خدمات و کیفیت محتوای خدمات است. کیفیت محتوای خدمات به سنجش کارکردهای موجود دروب سایت دولت الکترونیکی می پردازد و کیفیت انتقال و ارائه خدمات به سنجش نحوه ی ارائه ی این خدمات از طریق کانال می پردازد.این مدل می تواند از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات دولت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار بگیرد و میزان اثرگذاری ابعاد کیفیت محتوا وکیفیت انتقال و ارائه خدمت بر میزان کیفیت خدمات مشخص شود. نتایج آزمون این مدل می تواند راهنمای مناسبی برایسیاست گذاران و ارائه دهندگان خدمات دولت الکترونیکی در جهت شناخت ابعاد مختلف کیفیت خدمات و میزان اهمیت آنها از دیدگاهشهروندان باشد.