سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن آقابراتی – دکترای سازه-استادیار دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد قزوین
ایرج رسولان – دکترای سازه-استادیار دانشکده عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد جواد صفائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه-دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

این مقاله درمورد ارائه روشی برای تقویت سازه های بنایی با کامپوزیتها برای بارهای دینامیکی و یکنواخت و ارائه مدلی برای تحلیل سازه های مسلح شده باالیاف می باشد. تقویت سازه های بنایی دو هدف دارد:اول افزایش ظرفیت باربری سازه و دوم افزایش شکل پذیری سازه که قبل از گسیختگی شرایطی برای جابجایی بیشتر فراهم می آورد. سازه های بنایی تحت بارگذاری خمشی، فشاری و برشی واقع می شود . هدف این کار تحقیق و جستجو در مورد سازه بنایی آرماتوربندی شده با کامپوزیت در حالت خمش یکنواخت می باشد . ابتدا لازم است روشی کاربردی برای آرماتور بندی ارائه دهیم که مقرون به صرفه بوده و کاربردآن راحت باشد . روش کاربردی پیوند مناسبی بین ماده تقویت کننده و سازه خلق می نماید.میدانیم درتحقیقاتی که تاکنون انجام شده است مدلی برای پیش بینی رفتار دیوارهای بنایی آرماتور بندی شده با کامپوزیت با بارهای دینامیکی و یکنواخت وجود ندارد. ولی ما در این تحقیق مدلی با قابلیت پیش بینی رفتار دیوارهای آرماتوربندی شده با کامپوزیت در معرض بار خمشی یکنواخت راارائه کرده ایم.