سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

رضا شافعی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
فرانک مفاخری نیا – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

چکیده:

هدف کلی این پژوهش بررسی میزان تأثیر ویژگی های فردی (ویژگیهای کارآفرینی افراد) و ویژگی های محیطی در میزان و نوع کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای استان کردستان می باشد. در این مقاله ویژگی های کارآفرینی (استقلال طلبی، کنترل درونی، توفیق طلبی، ریسک پذیری و خلاقیت) به عنوان ویژگی های سنجش میزان کارآفرینی در بین دانشجویان و ویژگیهای محیطی همچون متغیرهای جمعیت شناختی، ویژگی های مرتبط با دانشگاه محل تحصیل و … انتخاب گردیده اند. پژوهش حاضر کاربرد بوده و از روش توصیفی پیمایشی برای انجام مطالعه استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق ۲۶۰ نفر از دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه های استان کردستان می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمایش مدل پیشنهادی در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزارهای SPSS و Amos انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که از بین ویژگی های فردی مخاطره پذیری، کنترل درونی، توفیق طلبی دارای نقش و تأثیر بیشتری بر روی میزان کارآفرینی دانشجویان داشته و از ویژگی های محیطی هم، عامل محیط درون دانشگاهی و محتوان دروس بالاترین سهم را در کارآفرینی دانشجویان دارا می باشند. تأثیر عامل مخاطره پذیری در بین سایر ویژگی های بر کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد از دانشگاههای دولتی بیشتر مشاهده شده است. این پژوهش مدلی را ارائه می نماید تا از طریق آن نقش ویژگی های فردی و محیطی در کارآفرینی دانشجویان معیین گردد.