سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مخبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، علوم و تحقیقات یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
وحیده دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، علوم و تحقیقات یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
امید عابدی داورانی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

امروزه به علت افزایش روزافزون حجم اطلاعات و گسترش نظام های اطلاعاتی و شبکه های اینترنت، ارتقای سطح تقاضای کاربران ومطرح شدن تکنولوژی های گوناگون، دست یابی به یک سیستم قابل اعتماد با بالاترین سطح کارایی، موردتوجه بسیاری از متخصصانقرارگرفته است. ازاین رو عواملی همچون بهینه کردن روش های ذخیره و بازیابی اطلاعات، دستیابی به کمترین زمان پاسخ دهی،دست یابی به حداکثر کارایی و بهبود کیفیت سرویس، گاه به عنوان یک چالش نگریسته می شوند. پایگاه داده های اطلاعاتی، هموارهبا افزایش بارکاری و قرار گرفتن در شرایط غیرقابل پیش بینی یا در محیط های پویا و پیچیده، دچار افت کارایی یا ازکارافتادگیمی گردند. این مقاله، با ارائه رویکردی مبتنی بر شبیه سازی پایگاه داده وب سایت ها تحت مدل پیشنهادی، سعی در رفع چالش هایمطرح شده داشته است. شبیه سازی، فرآیند طراحی مدلی از سیستم واقعی، به منظور نتیجه گیری و دستیابی به ویژگی های عملکردواقعی سیستم است که امکان اتخاذ تصمیم های به موقع و غیرقابل پیش بینی را فراهم می آورد. در شبیه سازی مدل پیشنهادی، با بهرهاز تکنولوژی Entity Framework که نوعی بهبود در برنامه نویسی مدلینگ سیستم ها به شمار می آید و اعمال پارامترهای ارزیابیکارایی، روند پردازش و پاسخگویی سیستم، تحت عوامل مختلف، در شرایط پویا برای مدل مفروض مورد ارزیابی قرارگرفته است وبهترین راه حل ها برای هرکدام از شرایط، اندیشیده شده است. بدین صورت که سیستم در مواجهه با هریک از این شرایط، به حالاتامن پیش بینی شده، سوییچ می شود. همچنین اجراهای مکرر تا رسیدن سیستم، به سطحی از سازگاری با بالاترین حد کارایی و توانعملیاتی ادامه یافته است و با اعمال پارامترهای ارزیابی کارایی در طول حیات سیستم، زمان پاس دهی، کیفیت ارائه سرویس وکارایی وب سایت، مورد ارزیابی قرارگرفته است. همچنین روش های پیشگیرانه ای مثال Admission Control ، Distributed Load Flow ، تعادل بار یا صف های اولویت برای کنترل مسائل بحرانی ارائه شده است که سعی بر بهبود قابل توجه عملکرد، در مواجهه بامشکلاتی نظیر افزایش بارکاری، ازکارافتادگی و برخورد که باعث افت کارایی می شوند داشته اند. درنهایت با بهره گیری از سهالگوریتم خاص برحسب نوع کاربرد که به نوعی Admission Control ، هم محسوب می شوند؛ شامل الگوریتم طراحی یک صف اولویتبر اساس نوع کاربرد و شرایط، الگوریتم تعادل بار و الگوریتمی برای بهره گیری از پایگاه داده توزیع شده، پس از رسیدن سیستم بهیک حد آستانه تحمل بار قبل ازکارافتادگی، رویکرد و مدل ارائه شده، توانسته است به رفع بسیاری از چالش های مطرح شده و بهبودکارایی و کیفیت ارائه سرویس، تحت عوامل پویا و غیرقابل پیش بینی دست یابد.