سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داوود صولتی الکران – پژوهشگاه نیرو، گروه مطالعات سیستم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
همایون برهمند پور – پژوهشگاه نیرو، گروه مطالعات سیستم
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو، گروه مطالعات سیستم

چکیده:

تنظیم هماهنگ رلههای جریان زیاد در شبکه های توزیع توسط نرمافزارهای کامپیوتری، نیازمند نحوه تعیین زمان عملکرد رله به ازای جریان خطای عبوری از آن میباشد. بدین منظور لازم است که منحنی عملکرد رله و یا منحنی زمان عملکرد رله بر حسب جریان عبوری از آن در دسترس باشد. بخش اعظم رلههای نوین دارای مشخصه عملکرد بر اساس استانداردهای معتبر هستند. اما برخی رلههای عمدتاً قدیمی در شبکه های توزیع کشور وجود دارند که لزوماً منطبق بر هیچیک از استانداردهای موجود نیستند. بنابراین باید معادلهای ریاضی ارائه شود تا به بهترین نحو و با کمترین خطای ممکن بتواند منحنی عملکرد این رلهها را مدل نماید تا در نرمافزار هماهنگی رلهها مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که دقت در زمان عملکرد رله بسیار مهم است، بنابراین مدل ریاضی نیز باید با دقت بسیار خوبی عملکرد رله را مدل کند. در این مقاله مدلی برای منحنی مشخصه رلههای غیراستاندارد ارائه میشود که تکمیلی بر مدل ارائه شده توسط ساچدو است. مزیت اصلی این مدل این است که در خارج از محدوده برازش نیز با دقت خوبی میتواند منحنی عملکرد رله را مدل کند که این موضوع در مدل ساچدو برقرار نمیباشد. توسط شبیهسازیهای انجام شده، دقت بالای این مدل تائید شده است.