سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عرفان معماریان –
نوراله اسدی –
سیدعلی نبوی –

چکیده:

تخصص محوری بانکهای تجاری جذب سپرده و اهدای وام است اهدای وام بانک را درمعرض ریسک اعتباری قرارمیدهد قسمتی ازمکشلات امروز بانکهای کشوردرزمینه افزیاش مطالبات معوق به دلیل عدم بهره گیری بانکها ازنظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری است هدف تحقیق حاضر اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک تجارت با استفاده از رگرسیون لاجیت و مدل امتیاز بندی اعتباری CSM می ب اشد برای این منظور از ۴۴۲ پرونده مشتریان حقیقی که طی سالهای ۸۱-۹۰ تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند استفاده شد دراین مطالعه پس ازبررسی پرونده های اعتباری هریک ازنمونه ها ۱۲متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرارگرفته و مدل نهایی به وسیله این متغیرها برازش شد همچنین برای ارزیابی میزان اثرگذاری متغیرهای توضیحی اثرنهایی این متغیرها محاسبه شد سپس برای دستیابی ارتباط هریک ازانواع تسهیلات با ریسک اعتباری هریک از انها بطور جداگانه مورد ازمون قرارگرفتند احتمالهای بدست آمده ازبرازش مدلهاییکه بطور جداگانه ازهریک از انواع تسهیلات بدست آمد نشان میدهد که بین نوع تسهیلات و ریسک اعتباری اثرمعناداری وجود دارد.