سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غزاله تنهائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
اسلام ناظمی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز، داشتن اطلاعات صحیح، تاثیرگذار و به روز از فضای اطراف یکی از ابزارهای قدرت در سطح کنترل و فرماندهی محسوب میشود. اما مشکل اینجاست که، محیط هر سامانهای از جمله سامانههای(Command, Control, C4ICommunications, Computers آبستن تغییرات، فرصتها و چالشهای زیادی است که انتظار میرود این سامانهها توانایی و قابلیت رویارویی با این مشکلات را داشته باشند. در این راستا، داشتن نگاه استراتژیک به تغییرات و فرصتهای حاصل از تغییرات، بهبودتواناییها و زیرساختهای سامانهها میتواند سازوکار مناسبی برای موفقیت بلندمدت و پایدار محسوب شود. این مقاله قصد دارد با ارائه مدلی از سیستم مدیریت دانش تطبیقپذیر، بستر مناسبی را برای سامانههایC4Iمحیا سازد تا بتوانند با استفاده از آن اطلاعات خود رااز محیط بهبود دهند. بدین منظور، این مدل اطلاعات لازم را برای کاهش عدم قطعیت و افزایش اعتماد در تصمیمگیری جمعآوری می- کند. این عمل، سبب فراهم شدن اطلاعات مرتبطتری برای تحلیلگران اطلاعات شده و در نتیجه دانش و تصویر مشترک مناسب، منجر به تصمیمگیری درست در سطح فرماندهی میگردد